© 2015 Akiko Usami.

Me and Erika, Kyoto

Oil on canvas, 10x15 cm, 2017